Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Account
Geeft toegang tot gebruik van de diensten van de website.

1.2. Aanbieder
Natuurlijke – of rechtspersoon als zijnde een zelfstandige organisatie die gespecialiseerd is en/of opereert in bepaalde branche, waarvoor Broky.com service verleent, en die door middel van Broky.com voor de aanvrager datgene kan samenstellen waar de aanvrager om vraagt.

1.3. Aanvrager
Natuurlijke - of rechtspersoon die op de website een interesseaanvraag, request, plaatst voor datgene waarvoor Broky.com kan bemiddelen en voorstellen van de aanbieder ook via de website ontvangt en door tussenkomst van Broky.com een voorstel voor een overeenkomst, dan wel aanbieding, kan accepteren.

1.4. Gebruiker
De gebruiker van de website www.broky.com die op een of andere manier gebruikt maakt van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de aanvragers en aanbieders.

1.5. Dienst
Het platform, aangeboden via de website, waarop aanvragers in contact kunnen komen met aanbieders die op de interesseaanvraag, request, kunnen reageren en/of daarop afgestemde voorstellen doen, eventueel leidend tot een overeenkomst.

1.6. Website
Onder website wordt verstaan www.broky.com, dan wel www.broky.nl.

1.7. Broky.com
Vennootschap onder Firma te Amsterdam die de website www.broky.com exploiteert. Kamer van Koophandel nummer: 55521967.

1.8. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Gelding en toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen Broky.com enerzijds en aanbieder anderzijds, alsmede alle overeenkomsten en eventuele overige rechtshandelingen tussen Broky.com, de aanvrager en gebruiker.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van aanvragers en gebruikers worden van de hand gewezen en missen toepassing op alle overeenkomsten, verbintenissen en rechtshandelingen waarbij Broky.com betrokken is.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas geldig op het moment dat deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Broky.com en de aanbieder dan wel aanvrager of gebruiker.

2.4. Indien uit deze algemene voorwaarden enige bepaling nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zal die (wettelijke) bepaling gelden die qua inhoud en bedoeling de nietige c.q. vernietigde voorwaarde het dichtst benaderd.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle in de toekomst tussen Broky.com en de aanbieder te sluiten overeenkomsten c.q. rechtshandelingen.

2.6. Broky.com is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de website kenbaar worden gemaakt.

Artikel 3 Wijze van dienstverlening

3.1. Broky.com biedt via de website www.broky.com aanvragers en aanbieders een platform om met elkaar in contact te komen. Enerzijds voor de aanvragers om hun interesseaanvraag, request, neer te leggen en anderzijds voor aanbieders om hierop te reageren en gerichte voorstellen te doen, eventueel leidend tot een overeenkomst.

3.2. Broky.com heeft uiterste zorg aan haar website besteed. Gezien het feit dat een belangrijk deel van de informatie die via de website www.broky.com verkrijgbaar is, afkomstig is van de aanvrager, aanbieder of gebruiker, kan Broky.com niet garanderen dat alle informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is. De aanvrager, aanbieder en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen verstrekte informatie en Broky.com kan op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

3.3. Broky.com heeft slechts een bemiddelende rol bij het bij elkaar brengen van partijen. Indien de aanbieder en de aanvrager tot een overeenkomst komen, maakt Broky.com hier geen onderdeel van uit. Deze overeenkomst geldt slechts tussen de aanbieder en de aanvrager. Broky.com draagt in deze geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid.

3.4. De dienstverlening van Broky.com is beëindigd, ongeacht de gronden hiervoor, indien de aanvrager via de website de interesseaanvraag, request, heeft verwijderd of het account van de aanvrager of aanbieder niet meer actief is, onverminderd het geen in deze algemene voorwaarden bepaald is omtrent de verplichtingen van gebruikers.

Artikel 4 Plichten Broky.com

4.1. Broky.com zal zich inspannen om de website naar behoren te laten functioneren, maar kan niet garanderen dat deze onbeperkt functioneert.

4.2. Broky.com spant zich in de website naar behoren te onderhouden. De aanvragers, aanbieders en gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de website hierdoor (tijdelijk) buiten gebruik kan zijn zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat voor de gebruiker.

Artikel 5 Beheer van informatie

5.1. Broky.com behoudt zich het recht voor informatie afkomstig van gebruikers te wijzigen of in te korten. Broky.com kan tevens informatie of andere uitingen zoals advertenties weigeren indien de inhoud daarvan niet juist of actueel is, onbetrouwbaar of anderszins in strijd is met haar belangen of goede naam.

5.2. Het is de gebruiker, waaronder de aanbieder en de aanvrager, in ieder geval niet toegestaan materiaal te plaatsen:
- dat in strijd is met enige wet, regelgeving, de goede zeden of smaak of deze algemene voorwaarden;
- dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of materiaal;
- dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Broky.com dan wel derden;
- dat gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander/anderen;

- waarbij verwezen wordt naar een andere, met Broky.com concurrerende website(s).

Artikel 6 Privacy

6.1. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt Broky.com persoonlijke gegevens van gebruikers in achtneming van haar privacyreglement.

6.2. De website bevat verwijzingen naar websites van derden (zoals hyperlinken, banners en buttons). Broky.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of het gevoerde beleid, waaronder hun privacybeleid, van deze websites.

Artikel 7 Account

7.1. Om van de diensten gebruik te maken, dienen zowel de aanbieder als de aanvrager een account aan te maken. Dit dient te gebeuren overeenkomstig de aanwijzingen en de invulvelden op de website.

7.2. Het account is pas te gebruiken op het moment dat dit door Broky.com is goedgekeurd.

7.3. Broky.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het account van een aanbieder of een aanvrager te weigeren, indien deze niet alle gegevens, zoals gevraagd heeft verstrekt, en in strijd met enige bepaling van de wet op deze algemene voorwaarden handelt, daaronder ook begrepen de verplichtingen voor de aanbieder zoals neergelegd in artikel 15.

7.4. Broky.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een account tussentijds te beëindigen zonder opgave van redenen indien de aanbieder of de aanvrager handelt in strijd met enige bepaling voortvloeiend uit de wet of deze algemene voorwaarden.

7.5. In het kader van het aanmaken van het account, maakt de aanvrager of aanbieder zelf een wachtwoord aan. De aanvrager of aanbieder ontvangt een wachtwoord van Broky.com. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en kan door de aanvrager of aanbieder gewijzigd worden. Het is aanbieder of aanvrager niet toegestaan derden gebruik te laten maken van dit wachtwoord. De aanbieder dan wel de aanvrager draagt de verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor ieder gebruik van het wachtwoord en het account.

7.6. Broky.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik, misbruik dan wel inbreuk op het account door derden.

Artikel 8 Referenties

8.1. Een aanvrager is gerechtigd om een referentie over een aanbieding te geven indien hij/zij met de desbetreffende aanbieder contact heeft over een aanbieding.

8.2. In een referentie kan de aanbieder worden beoordeeld ten aanzien van de wijze van zijn dienstverlening, aanbieding en prestaties aangaande de eventuele overeenkomst.

8.3. Een aanvrager is gehouden om de informatie die in de referentie wordt verstrekt naar waarheid in te vullen en de beoordeling te motiveren. Het is niet toegestaan om ervaringen van derden in de referentie te betrekken.

8.4. Een referentie mag in geen geval teksten bevatten die:
a) lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch zijn noch als zodanig kunnen worden opgevat;
b) zich richten op de persoon van de expert of diens verwanten;
c) naar links of naar andere websites verwijzen.

8.5. Broky.com is te allen tijde gerechtigd om een referentie niet te plaatsen of naderhand te verwijderen.

8.6. In het geval een reisexpert een niet relevante of beledigende referentie bij zijn profielpagina aantreft kan de reisexpert aan Broky.com verzoeken om de referentie aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1. Het is de gebruiker, waaronder de aanbieder en aanvrager, niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Broky.com, op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen, te reproduceren, te verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Broky.com met daaronder niet begrepen de persoonlijke profielpagina's van de aanbieder of aanvrager, behoren bij uitsluiting toe aan Broky.com en/of haar licentiegevers. Hieronder wordt niet begrepen het materiaal dat wordt aangeleverd door de aanbieder of aanvrager, zoals dit wordt geplaatst op hun persoonlijke profielpagina's, tenzij dit afkomstig is van de website van Broky.com.

9.3. De aanbieder c.q. aanvrager staat ervoor in dat het door hem c.q. haar op de persoonlijke profielpagina geplaatste informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. De aanbieder c.q. aanvrager vrijwaart Broky.com voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verbandhoudende met de door de aanbieder c.q. aanvrager geplaatste informatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Broky.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de aanbieder c.q. aanvrager, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

10.2. Voor zover Broky.com verplicht is enige schade te vergoeden, zal deze niet meer bedragen dan euro 300,00.

10.3. Broky.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de overeenkomsten die door middel van de website tot stand komen, hieronder ondermeer begrepen het tekortschieten van de aanbieder, annuleringen van overeenkomsten, calamiteiten, wanbetaling door de aanvrager etc.

10.4. Broky.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gedragingen van de gebruikers jegens elkaar en jegens derden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

10.5. Broky.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van de overeenkomsten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele tegenvallende omzet dan wel omzetderving aan de zijde van de aanbieder.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Broky.com is niet gehouden tot enige verplichting, van welke aard dan ook, indien zij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, als dit het gevolg is van overmacht. Hieronder wordt tevens verstaan enig tekortschieten ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen van derden waarvan Broky.com gebruik maakt voor haar dienstverlening.

Artikel 12 Beveiliging

12.1. Broky.com spant zich in haar website en de systemen waarvan zij gebruik maakt, zodanig te beveiligen dat de kans op verlies van gegevens of enige vorm van inbreuk tot een minimum wordt beperkt. Broky.com zal hiertoe passende maatregelen nemen, rekeninghoudende met de stand van de techniek.

12.2. Broky.com kan niet garanderen dat de website vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten of gebreken of dat derden de website en/of systemen van Broky.com niet onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 13 Inbreuk

13.1. De gebruiker die van mening is dat er sprake is van misbruik van de website door middel van onrechtmatige informatie dan wel inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, het een en ander zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, kan hiervan door middel van een mail naar info@broky.com melding maken. Broky.com zal de melding onderzoeken en indien blijkt dat het bedoelde informatie of andere uitingen onmiskenbaar onrechtmatig zijn, inbreuk maken op rechten van derden dan wel in strijd zijn met de algemene voorwaarden, deze verwijderen.

13.2. Indien Broky.com naar aanleiding van een melding informatie of andere uitingen op de website naar later blijkt ten onrechte heeft verwijderd, vrijwaart degene die melding heeft gedaan, Broky.com voor aanspraken van derden ten gevolge van die verwijdering, hieronder mede begrepen alle schade en kosten die Broky.com lijdt in verband met een dergelijke aanspraak.

Artikel 14 Geschillen

14.1. Op deze algemene voorwaarden en alle met Broky.com gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Voorwaarden van toepassing op aanbieders

Artikel 15 Verplichtingen aanbieder

15.1. De aanbieder dient minimaal ingeschreven te staan in het handelsregister. Deze inschrijving dient in stand te blijven tijdens de looptijd van het account. De aanbieder is verplicht om op eerste vraag een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister te overleggen. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Het is hem niet toegestaan informatie op zijn profielpagina te plaatsen die onrechtmatig is, strafbaar of anderzijds in strijd is met de goede zeden.

15.2. De aanbieder dient in staat te zijn om aanbiedingen op maat aan te bieden. Het is hem niet toegestaan om slechts te verwijzen naar de eigen website of naar andere reclame-uitingen, maar de aanbieder dient voorstellen aan de aanvrager te doen, afgestemd op diens wens én met het oogmerk om een overeenkomst met de aanvrager tot stand te brengen.

15.3. De aanbieder staat in voor correct gedrag richting Broky.com en de aanvragers en zal hun goede naam niet beschadigen.

15.4. Het is de aanbieder niet toegestaan om de gegevens die hij via Broky.com krijgt te gebruiken, anders dan waarvoor zij zijn verstrekt. Het is de aanbieder niet toegestaan de verkregen gegevens te gebruiken voor ongevraagde communicatie door middel van e-mail, direct mailing of telefonische benadering van aanvragers, Broky.com dan wel andere derden. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de aanbieder onmiddellijk en zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, een boete van € 1.500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 16 Duur en beëindiging overeenkomst

16.1. De overeenkomst tussen de aanbieder en Broky.com wordt aangegaan voor een periode die nader te bepalen is, dan wel afhankelijk van het door Broky.com aangeboden abonnement.

16.2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een half jaar, tenzij deze uiterlijk een maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.

16.3. Indien de aanbieder surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is geraakt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Broky.com het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en diens account en profielpagina te verwijderen. Dit ontslaat de aanbieder niet van de verplichting om het verschuldigde bedrag voor de gehele duur van de overeenkomst te voldoen.

Artikel 17 Prijs en betaling

17.1. Alle bij de credits genoemde prijzen, die in samenspraak met de aanbieder en Broky.com nader kunnen worden bepaald, zijn exclusief BTW.

17.2. Betaling geschiedt voor de hele periode vooruit bij automatische incasso of overboeking. Voor alle betalingswijzen geldt dat het account pas actief is op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van Broky.com.

17.3. Broky.com is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de gewijzigde tarieven na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen periode of steeds na verlenging daarvan (met een half jaar). De wijzigingen zullen van tevoren aan de aanbieder kenbaar worden gemaakt.

Artikel 18 Juridische bijstand

18.1. Indien Broky.com, ten gevolge van een tekortschieten van een aanbieder in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, kosten voor juridische bijstand moet maken, is Broky.com gerechtigd deze bij de aanbieder volledig in rekening te brengen en deze in rechte te vorderen.

Artikel 19 Profielpagina

19.1. Ter promotie van de diensten van de aanbieder heeft deze de mogelijkheid om een profielpagina te maken. Deze profielpagina is opgesteld volgens een door Broky.com vastgesteld format. De profielpagina is onderdeel van het platform en onlosmakelijk daarmee verbonden, totdat de overeenkomst met de aanbieder wordt beëindigd.

19.2. Toegang tot de profielpagina van de aanbieder kan uitsluitend door de aanbieder met de daarvoor verkregen toegangsgegevens. Via dit account heeft de aanbieder de mogelijkheid de inhoud van de profielpagina aan te maken en aan te passen.

19.3. De aanbieder is zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud en het materiaal dat hij plaatst op de profielpagina. De aanbieder vrijwaart Broky.com dan ook voor aanspraken van derden ter zake van elk materiaal dat zich op de profielpagina bevindt.

19.4. De aanbieder is gebonden aan de door Broky.com gegeven instructies en beschikbaar gestelde schijfruimte.

19.5. De aanbieder onthoudt zich bij het gebruik van het systeem of de schijfruimte en de profielpagina van de gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, daaronder mede begrepen gedragingen die schade kunnen toebrengen aan Broky.com, de website of derden.

19.6. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en beveiliging van de verwijzing naar zijn eigen website.

19.7. Broky.com is op geen enkele wijze gehouden schade te vergoeden dan wel gehouden tot schadevergoeding voor verlies aan data en of inbreuk op de profielpagina.

19.8. De aanbieder accepteert dat door aanvragers referenties worden gegeven en bij zijn profielpagina kunnen worden geplaatst

19.9. Het is de aanbieder niet toegestaan om op de profielpagina advertenties, hyperlinks of andere verwijzingen die zich richten op (algemene) aanbiedingen te plaatsen, zoals gestandaardiseerde overeenkomsten tegen een vast (al dan niet gereduceerd) tarief.

19.10. Indien de aanbieder zijn profielpagina gebruikt in strijd met het geen in artikel 15 bepaalde, is Broky.com gerechtigd om zonder nadere aankondiging deze pagina van de website te sluiten en deze onzichtbaar te maken voor het publiek.

Amsterdam, 1 mei 2014